دسته: خانواده

طلاق

یک سوم ازدواجها درسال۹۷ به طلاق ختم شد.

تشکیل خانواده آرزوی قلبی هرپدر ومادری برای فرزندانش است،وخوشبخت شدن آنها دعای هرروزه آنها،اما ظاهرا عمر زندگی ها با میل درونی و واقعیت موردانتظار کمی متفاوت است.جدایی ومتارکه راه حل آخر اختلافات زناشویی ازقدیم...

رنگ زرد وافزایش قوای جنسی

رنگ زرد وافزایش قدرت جنسی

درکنار تمام تاثیراتی که انسانها ،حیوانات وگیاهان در برانگیخته شدن  احساس درهمنوع دارند ، رنگها نیز در برانگیخته شدن احساسات یا انرژی دهی بسیار موفق ظاهر شده اند.همانطور که یک مکالمه کوتاه با یک...

برخی خیانتها فقط بایک نیش ترمز شروع میشود.

برخی خیانت ها فقط بایک نیش ترمز شروع میشوند.

آیاباتعریف خیانت آشناهستید،بله خیانت در زندگی زناشویی.آیا با مشاهده کلمه خیانت ،سیاهی وکدری رنگ آنرا احساس میکنید؟اصلا چه کاری را خیانت به همسرمیدانید؟ارتباط جنسی با زن یا مرد دیگر؟صحبت ورفت وآمد با شخص سومی...

10 اسم محبوب 98

ده اسم محبوب ۹۸

اعتقادقلبی ماایرانیها به ائمه اطهار واحترام  ومددگرفتن از آنها درجای جای زندگی ،بگونه ایست که سالیان سالیان است  که درنامگذاریهای مختلف در نامگذاری مغازه ،کسب وکار ،ویا نامگذاری فرزندان دلبندمان نیز مشهوداست.چه  برای خانواده...